Weihnachtsmesse – Samstag, 6. Januar 2024

WEIHNACHTEN
GEBURT UND TAUFE CHRISTI

Heilige Weihnachtsmesse
und Wasserweihe

Samstag, 6. Januar 2024, um 14:00 Uhr
in Dübendorf, Zürich

* * *

ՏՕՆ՝ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
Ս. Պատարագ եւ Ջրօրհէքի Արարողութիւն
Շաբաթ, 6 Յունուար 2024, ժամը 14:00-ին
Տիւպէնտօրֆ / Ցիւրիխ

Apéro: Nach der heiligen Hl.Weihnachtsmesse und Traditionelle Wasserweihe wird im Kermessaal ein Weihnacht-Apéro stattfinden.

Addrese der Kirche:
Röm. Katholische Kirche
Leepüntstrasse, 8600 Dübendorf (Map)

Dzinunt 6433

    «ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ»
Շարական Սուրբ Ծննդեան

Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի,
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,
Հովիւքն երգեն ընդ հրեշտակս`
Տան աւետիս աշխարհի:

Ծնաւ նոր արքայ
Ի Բեթղեհէմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցէք,
Զի վասն մեր մարմնացաւ:

Անբաւելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցաւ,
Ոչ մեկնելով ի Հօրէ`
Ի սուրբ այրին բազմեցաւ:

Khorhurd mets yev eskancheli
wor haysm awur haytnetsaw,
howiwkn yerken ent hereshtaks
dan awedis ashkharhi.

Dzinaw nor arka
i Petghehem kaghaki,
wortig martkan orhnetsek
zi wasn mer marmnatsaw.

Anpawelin yerkni yew yerkri
i khandzarurs batetsaw,
woch megnelov i Hore
i surb ayrin pazmetsaw.

OH, GROSSES UND WUNDERBARES GEHEIMNIS
                          (Weihnachtshymne)

„Oh, grosses und wunderbares Geheimnis,
das am heutigen Tag erschien.
Die Hirten singen mit Engeln und
geben die frohe Botschaft der Welt:

Es ist ein neuer König
in Bethlehem geboren.
Oh, Menschenkinder, singt Loblieder,
denn er ist für uns Mensch geworden.

Der grenzlose des Himmels und der Erde
ist in einem Wickel bedeckt,
Vom Vater nicht getrennt
ist er in der heiligen Krippe gethront.

 «Խորհուրդ մեծ» շարականի աշխարհաբարը:

Սքանչելի եւ մեծ խորհուրդ է,
որ այսօր յայտնուեցաւ.
Հովիւները հրեշտակներու հետ կ’երգեն,
աշխարհին աւետիս կու տան:

Ծնաւ նոր արքայ
Բեթղեհէմ քաղաքին մէջ.
Ով ժողովուրդ, մարդիկ, օրհնութիւն տուէք
որովհետեւ Ան մեզի համար մարմնացաւ:

Երկնքին եւ երկրին վրայ Անբաւելին
խանձարուրներու մէջ փաթթուեցաւ.
Առանց բաժնուած ըլլալու Հօրմէն
սուրբ մսուրին մէջ բազմեցաւ:

* * *

Տաղ Սուրբ Ծննդեան

Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, աւետի՛ս.
Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետի՜ս:
Այսօր արեւն արդարութեան, աւետի՛ս.
Երեւեցաւ ի մէջ մարդկան, աւետի՜ս:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:
Այսօր սուրբ կոյսն անապական, աւետի՛ս.
Ծնաւ եբեր զանմահ Արքայն, աւետի՜ս:
Այսօր հրեշտակք յերկնից իջեալ, աւետի՛ս.
Ընդ մեզ օրհնեն զանմահ Արքայն, աւետի՜ս:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:

* * *

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ

Զանճառելի լուսոյ մայր
Եւ ըզբնակարան անըսկզբնակից Որդւոյն,
Օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:
Զանհաս տնօրէնութեան մայր
Եւ զանձնաւոր տաճար Աստուծոյ Բանին,
Օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:
Զբոլորից փըրկութեան մայր,
Որ զանտանելին յէից ի յարգանդի եբարձ.
Ըզնա ամենեքեան օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:

ՏՕՆԱՑՈՅՑ

† ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։ 

Ի գիշերին հսկումն է եւ դիցեն զՍրբութիւնն ի վերայ բազմոցի Սեղանոյն։ Զկնի Ճանապարհ մոլորելոցին երգ՝ Կուսածին մարդացեալ։ 0րհ. դկ. Խորհուրդ մեծ, իւր սարօքն (յատեանն)։ Ի Տէր յերկնիցին եւս եկեսցեն յատեանն, յաւարտիլն Տէր յերկնիցին ընթեռնուցուն Աւետարան (ի Սեղանն)։ Զփառք ի բարձունսն մինչեւ ի կէսն ասիցեն եւ ապա զմնացորդ Աւետարանն ընթերցեն: Ապա զմնացեալ Փառք ի բարձունսն երգեսցեն: Քրզ. Մայր Սուրբ։ Ս. Աստուած, «Որ ծնար եւ յայտնեցար»։ Շրկ. դկ. Խորհուրդ մեծ: Զկնի՝ օրթի, ապա Աւետարանք եւ շարականք: Զկնի Խաւարն անգոյին երգ՝ Ծածկեալ խորհուրդն: Քրզ. Խնդր., Կեցո, Աղթ. Քում ամենազօր եւ հրաշալի Ծննդեանդ եւ Յայտնութեանդ Քրիստոս Աստուած մեր։ Ժմտ. Աստուածածին զքեզ խոստովանեալ։ (Ժամամուտք երեք են, յաւուրն զմինն ասա)։ Ճշ. շրկ. գձ. Ս. զԱստ.։ Սրբ. Բազմութիւնք է յայսմ ութն աւուրս։

Զկնի Սրբոյ Պատարագի կատարի հանդէս Ջրօրհնեաց (տե՛ս ի Տօնացուցի)։ Նախատօնակ։ Շրկ. ակ. Արեգականն արդարութեան։

Յերեկոյին՝ Խոնարհեցո՛ եւ Ապրեցո՛։ Մեսդ. Իջցէ որպէս։ Քրզ. Մայր Սուրբ։ Հմբ. դկ. Այսօր Բանն ի Հօրէ (զվաղուան աւուր Օրհնութիւնն ասա)։ Զկնի Հայր գթածին, միաբան ելցեն յատեանն Խաչիւ եւ Աւետարանաւ, խնկօք եւ մոմեղինօք եւ զառաջիկայ աւուր Հարցն իւր սարօքն երգեսցեն։ Քրզ. Ս. զԱստ., Կեցո, Աղթ. Ընկալ Տէր։

                                          * * *


Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,

Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս,
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի

armenische Weihnachtsgrüsse

weihnachtsgrusse