Paroisse Sourp Hagop Genève (Région Lémanique)

Ժնեւի Ծխական խորհորդի անդամները՝

Ատենապետ` Օննիկ Գազանջյան
Փոխատենապետ` Հայկ Հովհաննիսյան
Գանձապահ` Առնո Սերաբյան
Քարտուղար` Սիմա Փափազյան
Անդամներ՝
Սարգիս Նարոյան
Հրաչ Յագան
Կորյուն Ալավերդյան
Հակոբ Գյուզելթաշճյան
Արաքսի Սահիլ-Միգիրդիչյան

 

Adresse de l’église:
Église Saint-Hagop (Genève)
Route de Troinex 64,
1256 Troinex

aljaniangoossan@gmail.com
Tel. 022/731 37 15 (Office)