Palmsonntag / Ծաղկազարդ 2. April 2023, Nussbaumen b. Baden/AG

 “Palmsonntag”
Einzug Jesu in Jerusalem
“ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ“

Sonntag, 2. April 2023, um 15.00 Uhr
Katholische Kirche Nussbaumen
Birkenstrasse 2, 5415 Nussbaumen-Baden/AG

Dzaghgazart 1        Սուրբ Յարութեան տօնէն` Զատիկէն մէկ շաբաթ առաջ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին կը նշէ Ծաղկազարդը, որ կը խորհրդանշէ Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ:

     Յիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղէմ կը նկարագրեն բոլոր չորս աւետարանիչները մանրամասնելով, թէ ինչպէս ժողովուրդը փառաբանութեամբ ու օրհնութեամբ կը դիմաւորէ Տիրոջ գալուստը: «Եւ բազում ժողովուրդ իրենց զգեստները փռեցին ճանապարհի վրայ, իսկ ուրիշներ ծառերէն ճիւղեր կը կտրէին ու կը սփռէին ճանապարհի վրայ» (Մատթ.21:9): Ժողովուրդի բազմութիւնը կ՝աղաղակէր ու կ՝ըսէր «Ովսաննա, օրհնեալ ըլլաս դուն, որ կու գաս Տիրոջ անունով» (Յովհ. 12:13):

     Ծաղկազարդի օրը եկեղեցիները կը զարդարուին ուռենիի ճիւղերով, առաւօտեան կը կատարուի հանդիսաւոր ժամերգութիւն, ապա անդաստան, որմէ  յետոյ օրհնուած ճիւղերը կը բաժանուին հաւատացեալ ժողովուրդին:

     Աւետարանական այս դրուագը իւրաքանչիւրին կը յիշեցնէ Քրիստոսի գալստեան մասին` խրատելով ապրիլ այնպէս, որ արժանի ըլլան Տիրոջ առջեւ կանգնելու եւ բացականչելու. «Ովսաննա, օրհնեալ է Ան, որ կու գայ Տիրոջ անունով»:

 

Պատշաճք Ծաղկազարդի

Մեղեդի – Յիսուս Քրիստոս Եմուտ
Շարական Թափօրի – Որ Վերօրհնիս Յաթոռս
Ժամամուտ – Ցնծա Երուսաղէմ
Սուրբ Աստուած – Որ Եկիր եւ Գալոց Ես
Շարական Ճաշու – Անըսկիզբն Բանըն Հօր
Սաղմոս – Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ
Սրբասացութիւն – Հրեշտակային

Անուանակոչութիւն (Տօնելի են հետեւեալ անունները): Զարդար, Ծաղիկ, Մանուշակ, Յասմիկ, Նարգիզ, Լիլա, Ովսաննա եւ Արմաւենի: Շնորհաւոր բոլորին

Namenstage: Zartar, Dzaghig, Manushag, Hasmig, Narkis, Lila, Owsanna und Armaveni. Glückwünsche zum Namenstag!

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ
Գլ. 20.29:34- Գլ. 21.1:17

29Երբ անոնք դուրս ելան Երիքովէն, մեծ բազմութիւն մը հետեւեցաւ անոր: 30Եւ ահա՛ երկու կոյրեր նստած էին ճամբային եզերքը. երբ լսեցին թէ Յիսուս կ՚անցնի, աղաղակեցին. «Ողորմէ՜ մեզի, Տէ՛ր, Դաւիթի՛ Որդի»: 31Բազմութիւնը կը յանդիմանէր զանոնք՝ որ լռեն, բայց անոնք ա՛լ աւելի կ՚աղաղակէին. «Ողորմէ՜ մեզի, Տէ՛ր, Դաւիթի՛ Որդի»: 32Յիսուս կանգ առնելով՝ կանչեց զանոնք եւ ըսաւ. «Ի՞նչ կ՚ուզէք որ ընեմ ձեզի»: 33Ըսին անոր. «Տէ՛ր, թող մեր աչքերը բացուին»: 34Յիսուս գթալով՝ դպաւ անոնց աչքերուն. իսկոյն անոնց աչքերը բացուեցան, ու հետեւեցան անոր:

1Երբ մօտեցան Երուսաղէմի ու հասան Բեթփագէ, Ձիթենիներու լերան մօտ, Յիսուս ղրկեց երկու աշակերտ՝ 2ըսելով անոնց. «Գացէ՛ք այդ ձեր դիմացի գիւղը, ու իսկոյն պիտի գտնէք կապուած էշ մը, եւ անոր հետ՝ աւանակ մը. արձակեցէ՛ք զանոնք ու բերէ՛ք ինծի: 3Եթէ մէկը բան մը ըսէ ձեզի, ըսէ՛ք. “Տէրոջ պէտք են”, եւ իսկոյն պիտի ղրկէ զանոնք»: 4Այս ամէնը կատարուեցաւ, որպէսզի իրագործուի մարգարէին միջոցով ըսուած խօսքը. 5«Ըսէ՛ք Սիոնի աղջիկին. “Ահա՛ Թագաւորդ կու գայ քեզի, հեզ եւ հեծած իշու վրայ, իշու ձագի՝ աւանակի վրայ”»: 6Աշակերտները գացին, եւ ըրին ինչպէս Յիսուս պատուիրած էր իրենց. 7բերին էշն ու աւանակը, դրին անոնց վրայ իրենց հանդերձները, եւ նստաւ անոնց վրայ: 8Ահագին բազմութիւն մը փռեց իր հանդերձները ճամբային վրայ. ուրիշներ ճիւղեր կը կտրէին ծառերէն ու կը տարածէին ճամբային վրայ: 9Եւ առջեւէն գացող ու իրեն հետեւող բազմութիւնները կ՚աղաղակէին. «Ովսաննա՜ Դաւիթի Որդիին: Օրհնեա՜լ է ան՝ որ կու գայ Տէրոջ անունով: Ովսաննա՜ ամենաբարձր վայրերուն մէջ»: 10Երբ ան մտաւ Երուսաղէմ, ամբողջ քաղաքը շարժեցաւ եւ ըսաւ. «Ո՞վ է ասիկա»: 11Բազմութիւնը ըսաւ. «Ա՛յս է Յիսուս մարգարէն՝ Գալիլեայի Նազարէթէն»:

12Յիսուս մտաւ Աստուծոյ տաճարը, դուրս հանեց բոլոր անոնք՝ որ տաճարին մէջ կը ծախէին ու կը գնէին, եւ տապալեց լումայափոխներուն սեղաններն ու աղաւնի ծախողներուն աթոռները, 13եւ ըսաւ անոնց. «Գրուած է. “Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի կոչուի”, բայց դուք աւազակներու քարայր ըրիք զայն»: 14Կոյրեր ու կաղեր եկան իրեն՝ տաճարին մէջ, եւ բուժեց զանոնք: 15Երբ քահանայապետներն ու դպիրները տեսան անոր գործած սքանչելիքները, եւ մանուկները՝ որոնք տաճարին մէջ կ՚աղաղակէին. «Ովսաննա՜ Դաւիթի Որդիին», ընդվզեցան 16եւ ըսին անոր. «Կը լսե՞ս ի՛նչ կ՚ըսեն ատոնք»: Յիսուս ըսաւ անոնց. «Այո՛, բնաւ չէ՞ք կարդացած գրուածը. “Երախաներուն ու ծծկերներուն բերանով գովաբանութիւն կատարեցիր”»: 17Ապա ձգեց զանոնք, գնաց քաղաքէն դուրս՝ Բեթանիա, ու կեցաւ հոն գիշերը:

* * *

Die armenische Kirche feiert Palmsonntag

Eine Woche vor dem Fest der herrlichen Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiert die armenische Kirche am Fest des Palmsonntags den triumphalen Einzug Christi in Jerusalem.

Jesus kommt auf einem Esel nach Jerusalem und das Volk versammelt sich, um ihm mit Ehrfurcht zu begegnen und so die Worte des Propheten aus dem Alten Testament zu erfüllen.

Das Matthäusevangelium bezieht sich dabei auf die Prophezeiung: „All dies wurde getan, damit es erfüllt wird, was der Prophet gesagt hat:„ Sage der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir! Er ist demütig und sitzt auf einem Esel und einem Füllen, dem Fohlen einer Eselin. “ (Mt 21: 4-5).

Bei seiner Ankunft versammelt sich eine grosse Menge von Menschen, um ihn zu begrüssen und ihre Umhänge auf der Strasse vor ihm auszubreiten, während andere Äste von Palmen abschneiden und sie auf den Weg legen. Die Menge ruft aus: „Hosianna! Gepriesen sei der König von Israel, der im Namen des Herrn kommt “(Joh 12,13).

Am Palmsonntag sind die Kirchen mit Zweigen von Weiden und Palmen geschmückt. Nach einem feierlichen Morgengottesdienst werden die gesegneten Zweige an die Gläubigen verteilt. Diese Passage aus den Evangelien erinnert jeden von uns an das Kommen Christi und lehrt uns, auf eine Weise zu leben, die es uns wert macht, vor dem Herrn zu stehen und auszurufen: „Hosianna (Gott sei gepriesen)! Gesegnet ist, wer im Namen des Herrn kommt! “

* * *

Das Evangelium nach Matthäus
20.29:34-21.17

Die Heilung von zwei Blinden

29Und als sie aus Jericho hinauszogen, folgte ihm viel Volk. 30Und da sassen zwei Blinde am Weg und hörten, dass Jesus vorbeizog, und sie riefen laut: Hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids! 31Die Leute fuhren sie an und hiessen sie schweigen. Sie aber riefen noch lauter: Hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids! 32Und Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sprach: Was soll ich für euch tun? 33Sie sagen zu ihm: Herr, mach, dass unsere Augen sich auftun! 34Da fühlte Jesus Mitleid, und er berührte ihre Augen; und auf der Stelle sahen  sie wieder, und sie folgten ihm.

Der Einzug in Jerusalem

21 1Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus 2und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! 3Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie, er wird sie aber gleich zurückschicken. 4Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist: 5 Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanft, und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. 6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, 7brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 8Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. 9 Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe! 10Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man sagte: Wer ist das? 11Die Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa.

Die Tempelreinigung

12Und Jesus ging in den Tempel und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stiess er um, 13und er sagt zu ihnen: Es steht geschrieben: Mein Haus soll Haus des Gebets heissen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. 14Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. 15 Als aber die Hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien: Hosanna dem Sohn Davids!, wurden sie unwillig 16und sagten zu ihm: Hörst du, was die da sagen? Jesus sagt zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet? 17Und er liess sie stehen, ging aus der Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort über Nacht.

* * *

Évangile selon Matthew
20.29:34-21.17

29Lorsqu’ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 30Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David! 31La foule les reprenait, pour les faire taire; mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David! 32Jésus s’arrêta, les appela, et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? 33Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s’ouvrent. 34Emu de compassion, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent.

1Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux disciples, 2en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. 3Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les laissera aller. 4Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: 5Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. 6Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. 8La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la route. 9Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! 10Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait: Qui est celui-ci? 11La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.

12Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. 13Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. 14Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. 15Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu’il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au Fils de David! 16Ils lui dirent: Entends-tu ce qu’ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? 17Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit.