Pfingstsonntag / Հոգեգալուստ (Պենտեկոստէ) 19. Mai 2024, Nussbaumen b.Baden

armenian3

Surp Badarak

Armenisch Apostolische Kirchgemeinde
Heilige Messe / Ս. Պատարագ

PFINGSTSONNTAG
(Պենտեկոստէ)

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ

Sonntag, 19. Mai 2024, um 15.00 Uhr
Katholische Kirche Nussbaumen
Birkenstrasse 2, 5415 Nussbaumen-Baden/AG

armenian3ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ

«Գալուստ Հոգւոյն Սրբոյ յառաքեալսն»

Քրիստոս վերջին ընթրիքին ատեն խոստացաւ առաքեալներուն ղրկել Ս. Հոգին (Յովհ. ԺԶ. 71), եւ Համբարձման օրն ալ հրամայեց Երուսաղէմի մէջ սպասել մինչեւ Ս. Հոգին ընդունին (Ղուկ. ԻԴ. 49), ինչ որ կատարուեցաւ Զատկին յիսուն օրերուն լրանալէն ետք (Գործք Բ. 4), յանկարծ հնչիւնի մը, հրեղէն լեզուներու եւ այլ լեզուներով խօսելու նշաններով:

Ս. Գիրքը «Ի կատարել աւուրցն Պենտեկոստէից» կ’ըսէ (Գործ Բ. 1), եւ Քրիստոսի մահուան տարին Զատկի Ուրբաթ օր տեղի ունեցած ըլլալով, Պենտեկոստէն = Յիսունքը պէտք էր Ուրբաթ օր լրանար, բայց աւանդութիւնը Կիրակի օր եղած կ’ընդունի այդ գալուստը եւ մենք ալ այժմ Յարութեան օրէն յիսուն օր հաշուելով՝ Կիրակի օր կը կատարենք Պենտեկոստէն: Այդ տօնն ալ Զատկին հետ 35 օրուան շարժականութիւն ունի եւ Մայիս 10-էն Յունիս 13 կրնայ հանդիպիլ:

Հին դարերու մէջ մէկ օր միայն կը տօնուէր Հոգեգալուստը եւ կը լրանային Ղազարու յարութենէն սկսեալ 58 օրերու տէրունական տնօրինութեան շարայարեալ յիշատակները: Հոգեգալստեան յաջորդ օրէն կը սկսէր Եղիական պահքը: Շնորհալին կարգադրեց ամբողջ շաբաթը ի պատիւ Հոգւոյն Սրբոյ տօն կատարել եւ յատուկ շարականներով եւ ընթերցուածներով զարդարեց, եւ եկեղեցւոյ մէջ կատարուած կարգը փոխեց, այլ կերակուրներու պահքը չվերցուց:

Աղբիւր՝ Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանեան (Ծիսական բառարան)

armenian3

ՏՕՆԱՑՈՅՑ

† ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ

(Պենտեկոստէ, Զատիկէն յետոյ յիսուներորդ օր)

Ի գիշերին հսկումն է եւ դիցեն զՍրբութիւնն ի վերայ բազմոցի Սեղանոյն։ Զկնի Ճանապարհ մոլորելոցին երգ՝ Գերագոյն շնորհաց բաշխող։ Հետ. շրկ. դձ. Համբարձաւ Տէրն մեր յերկինս։ Օրհ. դձ. Առաքելոյ աղաւնոյ (յատեանն)։ Հրց. աձ. զՀոգւոյն զգալուստն, իւր սարօքն։ Քրզ. Ասասցուք։ Ս. Աստուած՝ որ եկիր եւ հանգեար յառաքեալսն։ (Յայսմ շաբաթու քրզ. եւ Ս. Աստուած սոքա են)։ Ելցեն ի թափօր։ Շրկ. դձ. Առաքելոյ աղաւնոյ։ Գիրք, Աւտրն., Անդաստան, Քրզ. Ս. Խաչիւս, Աղթ. Պահպանիչ։ Շրկ. Հնգ. ի ձայնէն։ Աւտրն., Հոգւոցն, Աղթ. Քրիստոս Որդի։ Շրկ. բկ. Երրորդութիւն անբաժանելի (յատեանն)։

Նորաստեղծեալ, Քրզ. Խնդր., Աղթ. Քում ամենազօր եւ հրաշալի գալստեանդ Հոգիդ Սուրբ Աստուած երկրպագանեմք։ Ժմտ. Աստուած զքեզ խոստովանիմք։ Ճշ. շրկ. բձ. Որ ի յարաշարժ։ Սրբ. Հրեշտակային։

Իսկ յորժամ պատարագիչն հասանի յայն տեղին, յորում ասէ. «Առէք, կերէք», տես ի Տօնացոյցի եւ ի Ճաշոցի։

Յերեկոյին՝ թափօր: Աւետարանք, շարականք, Անդաստան։ Ապա Խոնարհեցո եւ Ապրեցո։ Հմբ. բկ. Երրորդութիւն (յատեանն)։ Աւտրն., շրկ. գձ. Որ համագոյդ։ Աղօթք Երանելւոյն Ներսիսի Լամբրոնացւոյն։ Քրզ. Գոհաբանելով։ Աղթ. Խաղաղութեամբ քով Հոգիդ Սուրբ։

armenian3

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ
– Օրհնութիւն –

Առաքելոյ աղաւնոյ իջանելով մեծաձայն հնչմամբ ի բարձանց,
Ի նմանութիւն լուսոյ փայլման հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն,
Մինչդեռ նստէին ի սուրբ վերնատանն:

Աննիւթական աղաւնի, անքննելի որ քննէ ըզխորս Աստուծոյ.
Զոր առեալ ի Հօրէ պատմէ զահաւոր եւ զմիւսանգամ գալուստն.
Զոր քարոզեցին համագոյական:

Օրհնութիւն ի բարձունս, ելողին ի Հօրէ Հոգւոյն սրբոյ.
Որով առաքեալքն արբեցան անմահական բաժակաւն,
Եւ հրաւիրեցին զերկիրս ի յերկինս:

armenian3

Herr Wolfgang Sieber, Organist

Ուրախ Լեր Սուրբ Եկեղեցի (Շարական)
Freue dich, Heilige Kirche (Armenischer Hymnus)

Ուրախ լեր, սուրբ Եկեղեցի,
քանզի Քրիստոս արքայն երկնից
այսօր պսակեաց զքեզ խաչիւն իւրով.
եւ զարդարեաց զամուրս քո սքանչելի փառօքն իւրովք:
Սահակ Գ Ձորափորեցի (Ծննդեան թ. անյայտ – 703 թթ. VII–VIII. դար)
Freue dich, Heilige Kirche,
denn Christus der König des Himmels hat dich
durch sein Kreuz gekrönt.
Und geschmückt hat er deine Schlösser
mit seinem wunderbaren Ruhm.
(Armenischer Katholikos, Sahag III. Tzoraporetzi (7.– 8. Jh.)
Pfr. Shnork Yenovk Tchekidjian, Gesang
Wolfgang Sieber, Orgel
Aufgenommen in der Hofkirche Luzern
Grosse Hoforgel, 1648–2015, Geissler/Haas/Kuhn
– 2019 –

armenian3