Հոգեհանգիստ / Seelenmesse

 

Քահանան: Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո։ Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր մեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Der Priester: Orhnyal Der mer Hisus Krisdos Amen

Hayr Mer wor hergins es surp yeghitsi anun ko yegestse arkayutjun ko yeghitsin gamk ko worbes hergins yew hergri zhats mer hanabazort, dur mez aysor yew togh mez uzbardis mer worbes yew mek toghumk merots bardabanats yew mi danir uzmez i portsutyun ayl purgya usmes i chare.

Pourw1Սարկաւագը: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկալ կեցո եւ ողորմեա:

Der Diakon: Yew yews khaghaghutjan ezDer aghatchestsuk, engal getso yew woghormya.

Քահանան: Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Der Diakon: Orhnutjun yew park Hor yev Wortwo yew Hokvuys Serpo, ayjm yew mishd yew havidians havidenits. Amen.

Հոգեհանգստեան Շարական «Որ յանէից ստեղծող»

ԴպիրքՈր յանէից ստեղծող գոյից, արարչակից Հօր Բանդ Աստուած, թողութիւն շնորհեա ննջեցելոց քոց ծառայից, յորժամ գաս դատել, զոր անարատ ձեռօք ստեղծեր:

Որ ի խաչին անշնչացար, զմահու լուծեր զիշխանութիւն, թողութիւն շնորհեա ննջեցելոց քոց ծառայից, յորժամ գաս դատել, զոր անարատ ձեռօք ստեղծեր:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Որ պսակիչդ ես քոց սրբոց եւ անվախճան բարեաց բաշխող, թողութիւն շնորհեա ննջեցելոց քոց ծառայից, յորժամ գաս դատել, զոր անարատ ձեռօք ստեղծեր:

Chor: (Hymnus) Wor haneits steghdzogh koyits ararchagits Hor Pand Asdwadz toghutyun shnorhya nntchetselots kots dsarayits, horzham kas tadel zor anarat dzerok sdeghdzer.

Wor i khachin anshnchatsar, smahu ludzer sishkhanutyun, toghutyun shnorhya nntchetselots kots dsarayits, horzham kas tadel zor anarat dzerok sdeghdzer.

Park Hor yew Wortwo yev Hokwuyn srpo, ayzhm yev misht yev hawityans hawitenits amen.

Wor bsagitscht yes kots srpots yew anwakhdjan paryats paschkhogh, toghutyun shnorhya nntchetselots kots dsarayits, horzham kas tadel zor anarat dzerok sdeghdzer.

Հոգեհանգստեան Շարական  «Գթա Տէր»

Դպիրք: Գթա, Տէր ի հոգիս մեր ննջեցելոց եւ յիշեա ողորմութեամբ, քանզի գինք սուրբ Արեան քո են. ի յորժամ հրաշալի ձայնիւ փողոյն յառնեն մեռեալքն եւ կան առաջի ահավոր քո բեմին:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Զլուսաւորեալքս ծննդեամբ սուրբ աւազանին մի բարկութեամբ խրատեր եւ մի սրտմտութեամբ քո յանդիմաներ. ի յորժամ հրաշալի ձայնիւ փողոյն յառնեն մեռեալքն եւ կան առաջի ահավոր քո բեմին:

Chor: (Hymnus) Kta, Der, i hokis mer nnjetselotsn yev hishya woghormutyamp, kanzi kink surb aryan ko en, i horzham hrashali dzayniv poghuyn harnen meryalkn, yev kan aratchi ahavor ko pemin.

Park Hor yew Wortwo yev Hokwuyn srpo, ayzhm yev misht yev hawityans hawitenits amen.

Slusavoryalks tsnndyamp surp awazanin mi parkutyamb khrater yew mi  sirdmidutyambd ko hantimaner, i horzham hrashali tsayniv poghuyn harnen meryalkn, yev kan aratchi ahavor ko pemin:

Սարկաւագը: Ալէլուիա, ալէլուիա: Տէր, ողորմութիւն քո յաւիտեան. զգործս ձեռաց քոց մի անտես առներ: Ալելուիա, օրթի:

Der Diakon: Der woghormutyun ko hawidyan, eskordzs tserats kots mi andes arner. Halleluja, orti.

Քահանան: Խաղաղութիւն ամենեցուն:

Der Priester: Khaghaghutjun amenetsun.

Դպիրք: Եւ ընդ հոգւոյդ քում:

Chor: Yew ent hokwujt kum.

Սարկաւագը: Երկիւղածութեամբ լուարուք:

Der Diakon: Yergüghadzutjamp lwaruk.

Քահանան: Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու

Der Priester: Serpo Awedaranis Hisusi Krisdosi, wor esd Howhannu.

Դպիրք: Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր:

Chor: Park kes, Der Asdwadz mer.

Սարկաւագ: Պռօսխումէ:

Der Diakon: Broskhume.

Դպիրք: Ասէ Աստուած:

Chor: Ase Asdwadz

Քահանան: Տէրն մէր Յիսուս Քրիստոս ասէ. Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի ինքն միայն կայ, ապա եթէ մեռանիցի բազում արդիւնս առնէ: Որ սիրէ զանձն իւր, արձակէ զնա, եւ որ ատեայ զանձն իւր յաշխարհիս յայսմիկ, ի կեանսն յաւիտենականս պահեսցէ զնա: Եթէ ոք զիս պաշտիցէ, զկնի իմ եկեսցէ եւ ուր եսն եմ, անդ եւ պաշտօնեայն իմ եղիցի: Եթէ ոք զիս պաշտիցէ, պատուեսցէ զնա Հայր իմ:

Der Priester: (Johannes 12, 24-26)

24Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt’s allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. 25Wer sein Leben liebhat, der wird’s verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt haßt, der wird’s erhalten zum ewigen Leben. 26Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.

Դպիրք: Քահանայք եւ ժողովուրդք, հայցեմք ի քէն, Տէր բարեգութ, ընդ ննջեցեալսն հաւատով ընկալ զմեզ նովին յուսով յԵրուսաղէմ քաղաք վերին, յորում արդարքն ժողովին փառս վերերգել միշտ ընդ նոսին Երրորդութեանդ երրեակ անձին:

Chor: Kahanajk yew joghowurtk, hajtsemk i ken, Der parekut, ent nntchetsyalsn hawadow engal smes nowin husow hErousaghem kaghak werin, horum artarkn joghowin  pars vererkel mishd ent nosin Yerrortutsant yerryag antsin.

Դպիրք: Ի վերինն Երուսաղէմ ի բնակարանս հրեշտակաց, ուր Ենովք եւ Եղիաս կան ծերացեալ աղաւնակերպ, ի դրախտին Եդեմական պայծառացեալ արժանապէս. ողորմած Տէր, ողորմեա հոգւոցն մեր ննջեցելոց:

Chor: I verinn Yerusaghem, i pnakarans hreshtakats, ur Yenovk yev Yeghias kan dseratsyal aghavnakerb i drakhtin yetemakan paytsaratsyal arzhanapes, woghormats ter, woghormya hogvotsn mer nnjetselots:

Քահանան: Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստոս Աստուած, արա հանգիստ եւ ողորմութիւն եւ մեզ մեղաւորացս շնորհեա զթողութիւն յանցանաց:

Der Priester: Hokwotsn hankutselots, Krisdos Asdwadz, ara hankisd yew woghormutjun yew mes meghaworatses schnorja stoghutyun hantsanats.

Սարկաւագը: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:

Der Diakon: Yew yews khaghaghutjan esDer aghatchestsuk. Wasn hankutsyal hokwotsn aghatchestsuk sPergitchn mer Krisdos, si essa ent artarsn tasestse yew esmes getsustse shnorhiw woghormutjan yuro. Amenagal Der Asdwadz mer, getso yew worghormya.

Քահանան: Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա: Քրիստոս, Որդի Աստուծոյ, անոխակալ եւ բարեգութ, գթա քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: Եւս եւ ի հոգի մանաւանդ նորոգ հանգուցեալ (այս անուն) ծառայի քո: Յիշեա յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քոյ: Արա  արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո  ընդ սուրբս քո յաջակողման դասուն: Զի դու ես Տէր եւ արարիչ ամենեցուն, դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: Եւ քեզ վայել են փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Der Priester: Der woghormya, Der woghormya, Der woghormya. Krisdos, Worti Asdudzo, anokhagal yew parekut, kta ko arartchagan sirowt i hokis hankutsyal dzarayits kots. Yews zv i hoki manawant norok hankutsyal (Vorname-Name) dzarayi ko. Hishya hawur medzi kalesdyan arkajutjan ko. Ara arjani woghormutyan, kawutyan yew toghutyan meghats. Tasaworyal bajdzaratso ent surps ko hatchagoghmyan tasun. Si tu yes Der yew araritch amenetsun, tadawor gentanyats yew merelots. Yew kez wayel yen park, ishkhanutyun yew badiw, ayjm yew misht yew hawidyans hawidenits. amen.

Քահանան: Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո։ Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր մեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Der Priester: Orhnyal Der mer Hisus Krisdosos Amen

Hayr Mer wor hergins es surp yeghitsi anun ko yegestse arkayutjun ko yeghitsin gamk ko worbes hergins yew hergri zhats mer hanabazort, dur mez aysor yew togh mez uzbardis mer worbes yew mek toghumk merots bardabanats yew mi danir uzmez i portsutyun ayl purgya usmes i chare.

Քահանան: Օրհնեալ եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն: Երթայք ի խաղաղութիւն եւ Տէր Յիսուս եղիցի ընդ ձեզ եւ ընդ ամենեսանսդ. ամէն:

Der Priester: Orhnyal yegheruk i shnorhats Surp Hokwuyn. Yertayk i khaghaghutjun yew Der Hisus yeghitsi ent tses ent amenesyanst. Amen.

 

Badwiran nor dam tzez  4

SEELENMESSE (Deutsch)

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

HEILIGE MESSE