Ostermesse 16.04.2017 / Զատկական Ս. Պատարագ

 

HEILIGE OSTERMESSE

Sonntag, 16. April 2017,
 8600 Dübendorf/Zürich

16. April 2017, Ostersonntag in Dübendorf/Zürich

OSTERSONNTAG
AUFERSTEHUNG CHRISTI

ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ
ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ
ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ Tomb1 fon fisti bad

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀՐԱՇԱՓԱՌ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
ՏԱՂԱՒԱՐԻ ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ

16 Ապրիլ 2017 Կիրակի՝
Տիւպէնտօրֆի Եկեղեցւոյ մէջ:

HEILIGE OSTERMESSE

Sonntag, 16. Ապրիլ 2017, um 14.30 Uhr
in der Röm. Kath. Kirche,
Leepüntstrasse, 8600 Dübendorf/Zürich

 

ՊԱՏՇԱՃՔ ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ
Մեղեդիք – Տօնեմք զՔո Յարութիւնդ
Շարականք Թափօրի – Այսօր Յարեաւ ի Մեռելոց
Ժամամուտք – Քրիստոս Յարեաւ
Սուրբ Աստուած – Որ Յարեար ի Մեռելոց 
Շարականք Ճաշու – Գովեա Երուսաղէմ ըզՏէր 
Սաղմոսք – Գովեա Երուսաղէմ ըզՏէր 
Սրբասացութիւնք – Ով է Որպէս

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ
Գլ. 16.1-8

2 Եւ ընդ առաւօտս միաշաբաթուն գան ի գերեզմանն ընդ արեւագալն: 3 Եւ ասէին ցմիմեանս. Ո՞վ թաւալեցուսցէ մեզ զվէմն ի դրաց գերեզմանին . 4 (Եւ հայեցեալ տեսին զի թաւալեցուցեալ էր զվէմն ի գերեզմանէն.) քանզի էր մեծ յոյժ: 5 Եւ մտեալ ի ներքս ի գերեզմանն` տեսին երիտասարդ մի զի նստէր ընդ աջմէ կողմանէ` զգեցեալ պատմուճան սպիտակ. եւ զարհուրեցան: 6 Եւ նա ասէ ցնոսա. Մի´ երկնչիք. զՅիսուս խնդրէք զՆազովրեցի զխաչելեալն. յարեաւ. չէ աստ. ահաւադիկ տեղին ուր եդին զնա: 7 Այլ երթայք. ասացէք ցաշակերտս նորա եւ ցՊետրոս. եթէ ահա յառաջագոյն երթայ քան զձեզ ի Գալիլեա. անդ տեսանիցէք զնա. որպէս ասացն ձեզ:

8 Եւ իբրեւ լուան. ելին եւ փախեան ի գերեզմանէն. քանզի զահի հարեալ էին. եւ ոչ ումեք ինչ ասացին. զի երկնչէին:

Das Evangelium nach Markus
16:1-8

Das leere Grab

1Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zum Grab, eben als die Sonne aufging. 3Und sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 4Doch wie sie hinschauen, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war sehr gross. 5Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem langen, weissen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 6Er aber sagt zu ihnen: Erschreckt nicht! Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. 7Doch geht, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.

8Da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.

Évangile selon Marc
16:1-8

1Or le [jour du] Sabbat étant passé, Marie-Magdeleine, et Marie [mère] de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, pour le venir embaumer. 2Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles arrivèrent au sépulcre, le soleil étant levé. 3Et elles disaient entre elles : qui nous roulera la pierre de l’entrée du sépulcre? 4Et ayant regardé, elles virent que la pierre était roulée; car elle était fort grande. 5Puis étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à main droite, vêtu d’une robe blanche, et elles s’épouvantèrent. 6Mais il leur dit : ne vous épouvantez point; vous cherchez Jésus le Nazarien qui a été crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis. 7Mais allez, et dites à ses Disciples, et à Pierre, qu’il s’en va devant vous en Galilée; vous le verrez là, comme il vous l’a dit.

8Elles partirent aussitôt et s’enfuirent du sépulcre : car le tremblement et la frayeur les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.

Ս. Զատիկ (Ընթերցումներ)

Յովհ. Ի 1-18  (Jn 20:1-18)

 1 Եւ ի միաշաբաթւոջն Մարիամ Մագդաղենացի գայ առաւօտուն ընդ արշալոյսն ի գերեզման անդր. եւ տեսանէ զվէմն բարձեալ ի դրաց գերեզմանին“: 2 Ապա ընթանայ եւ գայ առ Սիմովն Պետրոս եւ առ մեւս աշակերտն զոր սիրէր Յիսուս. եւ ասէ ցնոսա. Բարձին զՏէր ի գերեզմանէ անտի. եւ ոչ գիտեմք ուր եդին զնա: 3 Ել Պետրոս եւ մեւս աշակերտն եւ գային ի գերեզմանն: 4 Ընթանային երկոքին ի միասին. եւ մեւս աշակերտն յառաջեաց ընթացաւ վաղագոյն քան զՊետրոս եւ եկն նախ ի գերեզմանն: 5 Եւ խոնարհեալ տեսանէ զի կային անդ կտաւքն. բայց ի ներքս ոչ եմուտ: 6 Եկն եւ Սիմովն Պետրոս որ գայրն զկնի նորա. եւ եմուտ ի գերեզմանն. եւ տեսանէ զկտաւսն զի կային անդ. 7 Եւ վարշամակն որ էր ի գլուխ նորա. ոչ ընդ այլ կտաւսն կայր. այլ ուրոյն ծալեալ ի մի կողմն: 8 Յայնժամ եմուտ եւ մեւս աշակերտն. որ եկեալն էր յառաջագոյն ի գերեզմանն. ետես եւ հաւատաց. 9 Զի չեւ եւս գիտէին զգիրս թէ պարտ է նմա ի մեռելոց յառնել: 10 Չոգան դարձեալ առ միմեանս աշակերտքն: 11 Բայց Մարիամ կայր արտաքոյ գերեզմանին եւ լայր. եւ մինչդեռ լայր. խոնարհեցաւ ի գերեզմանն. 12 Եւ տեսանէ երկուս հրեշտակս ի սպիտակս. զի նստէին մի ի սնարից եւ մի յանոտից ուր կայր մարմինն Յիսուսի: 13 Եւ նոքա ասեն ցնա. Կին դու. զի՞ լաս: Ասէ ցնոսա. Զի բարձին զՏէրն իմ ի գերեզմանէ աստի“. եւ ոչ գիտեմ ուր եդին զնա: 14 Զայս իբրեւ ասաց. դարձաւ ի թիկունս կոյս. եւ տեսանէ զՅիսուս զի կայր. եւ ոչ գիտէր թէ Յիսուս իցէ: 15 Ասէ ցնա Յիսուս. Կին դու. զի՞ լաս. զո՞ խնդրես: Նմա այսպէս թուեցաւ թէ պարտիզպանն իցէ. ասէ ցնա. Տէր. եթէ դու բարձեր զնա. ասա ինձ ուր եդիր զնա. զի ես առից զնա: 16 Ասէ ցնա Յիսուս. Մարիամ: Եւ նա դարձաւ եւ ասէ ցնա Եբրայեցերէն. Րաբբունի. որ թարգմանի Վարդապետ: 17 Ասէ ցնա Յիսուս. Մի՛ մերձենար յիս. զի չեւ եւս ելեալ եմ առ Հայր իմ. այլ երթ դու առ եղբարսն իմ. եւ ասա ցնոսա. Ելանեմ ես առ Հայրն իմ եւ առ Հայր ձեր. եւ Աստուածն իմ եւ Աստուած ձեր: 18 Գայ Մարիամ Մագդաղենացի եւ պատմէ աշակերտացն եթէ ետես նա զՏէր. եւ զայս ինչ ասաց ցնա:

Գործք Ա 1-8 (Act 1:1-8)

1 ԶԲԱՆՆ առաջին զոր արարի վասն ամենայնի. ո` Թէոփիլէ. զոր սկսաւ Յիսուս առնել եւ ուսուցանել. 2 Մինչեւ յօրն պատուիրելոյ առաքելոցն ի ձեռն Հոգւոյն Սրբոյ` զորս ընտրեացն. եւ վերացաւ. 3 Որոց յանդիման կացոյց զինքն կենդանի յետ չարչարանացն իւրոց ի բազում արուեստս յաւուրս քառասուն երեւել նոցա. եւ ասել վասն արքայութեանն աստուծոյ: 4 Եւ ի հաղորդել ընդ նոսա հացիւ` պատուէր տայր նոցա յԵրուսաղեմէ մի` մեկնել. այլ սպասել աւետեացն Հօր զոր լուարուքն յինէն: 5 Զի Յովհաննէս մկրտեաց ի ջուր. այլ դուք մկրտիցիք ի Հոգին Սուրբ. ոչ յետ բազում ինչ աւուրցս այսոցիկ: 6 Եւ նոքա մատուցեալ հարցանէին զնա եւ ասէին. Տէր. եթէ ի ժամանակի աստ յայսմիկ հասուցանելոց իցես զարքայութիւն Իսրայելի: 7 Ասէ ցնոսա. Ոչ է ձեզ գիտել զժամս եւ զժամանակս. զոր Հայր եդ յիւրում իշխանութեան. 8 Այլ առջիք զօրութիւն ի հասանել Հոգւոյն Սրբոյ ի վերայ ձեր. եւ եղիջիք ինձ վկայք յԵրուսաղէմ եւ յամենայն Հրէաստանի եւ ի Սամարիա եւ մինչեւ ի ծագս երկրի:

Մարկ. ԺԶ 2-8 (Mk 16:2-8)

2 Եւ ընդ առաւօտս միաշաբաթուն գան ի գերեզմանն ընդ արեւագալն: 3 Եւ ասէին ցմիմեանս. Ո՞վ թաւալեցուսցէ մեզ զվէմն ի դրաց գերեզմանին . 4 (Եւ հայեցեալ տեսին զի թաւալեցուցեալ էր զվէմն ի գերեզմանէն.) քանզի էր մեծ յոյժ: 5 Եւ մտեալ ի ներքս ի գերեզմանն` տեսին երիտասարդ մի զի նստէր ընդ աջմէ կողմանէ` զգեցեալ պատմուճան սպիտակ. եւ զարհուրեցան: 6 Եւ նա ասէ ցնոսա. Մի´ երկնչիք. զՅիսուս խնդրէք զՆազովրեցի զխաչելեալն. յարեաւ. չէ աստ. ահաւադիկ տեղին ուր եդին զնա: 7 Այլ երթայք. ասացէք ցաշակերտս նորա եւ ցՊետրոս. եթէ ահա յառաջագոյն երթայ քան զձեզ ի Գալիլեա. անդ տեսանիցէք զնա. որպէս ասացն ձեզ: 8 Եւ իբրեւ լուան. ելին եւ փախեան ի գերեզմանէն. քանզի զահի հարեալ էին. եւ ոչ ումեք ինչ ասացին. զի երկնչէին:

Յովհ. ԺԹ 38-42  (Jn 19:38-42)

 38 Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ որ յԱրիմաթեայ էր. աշակերտ Յիսուսի ի ծածուկ վասն ահին Հրէից. զի բարձցէ զմարմինն Յիսուսի. եւ հրամայեաց Պիղատոս. եկին եւ բարձին զնա`: 39 Եկն եւ Նիկոդեմոս որ եկեալն էր առ Յիսուս ի գիշերի զառաջինն. եւ եբեր զմուռս խառն ընդ հալուէս իբրեւ լտերս հարեւր: 40 Առին զմարմինն Յիսուսի. եւ պատեցին կտաւովք խնկովքն հանդերձ. որպէս օրէն էր Հրէից պատել: 41 Եւ էր ի տեղւոջն յորում խաչեցաւ` պարտէզ. եւ ի պարտիզի անդ` գերեզման նոր յորում ոչ ոք երբեք էր եդեալ: 42 Անդ վասն ուրբաթուն Հրէից. զի մօտ էր գերեզմանն. եդին զՅիսուս:

Ղուկ. ԻԳ 50-56  (Lk 23:50-56)

 50 Եւ ահա այր մի անուն Յովսէփ. որ էր նախարար. այր բարեգործ եւ արդար. 51 (Սա չէր միաբանեալ ընդ խորհուրդս եւ ընդ գործս նոցա.) յԱրիմաթեայ քաղաքէ Հրէից. որ եւ ինքն իսկ ակն ունէր արքայութեան Աստուծոյ: 52 Սա մատուցեալ առ Պիղատոս` խնդրեաց զմարմինն Յիսուսի. 53 Եւ իջուցեալ զնա` պատեաց պաստառակալաւ. եւ եդ ի կռածոյ գերեզմանի ուր չէր բնաւ զոք եդեալ: 54 Եւ օրն էր ուրբաթ եւ շաբաթ լուսանայր: 55 Եւ երթային զհետ նորա կանայք որ եկեալ էին ընդ նմա ի Գալիլէէ. տեսին զգերեզմանն. եւ որպէս եդաւ մարմին նորա: 56 Դարձան եւ պատրաստեցին խունկս եւ եւղս եւ ի շաբաթուն հանդարտեցին վասն պատուիրանին:

Մարկ. ԺԵ 42 – ԺԶ 1  (Mk 15:42-16:1)

 42 Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ. քանզի ուրբաթ էր որ շաբաթն մտանէր. 43 Եկեալ Յովսէփ որ յԱրիմաթեայն էր. այր պարկեշտ նախարար. որ եւ ինքն իսկ ակն ունէր արքայութեանն Աստուծոյ. համարձակեցաւ եմուտ առ Պիղատոս. եւ խնդրեաց զմարմինն Յիսուսի: 44 Եւ Պիղատոս զարմացաւ թէ այնչափ վաղ մեռաւ . եւ կոչեցեալ առ ինքն զհարիւրապետն` եհարց զնա եւ ասէ թէ Արդարեւ այնչափ վա՞ղ մեռաւ: 45 Եւ իբրեւ ստուգեաց ի հարիւրապետէ անտի. շնորհեաց զմարմինն Յովսեփայ: 46 Եւ Յովսէփ գնեաց կտաւ. եւ իջուցեալ զնա` պատեաց կտաւովն եւ եդ ի գերեզմանի զոր էր փորեալ ի վիմէ. եւ թաւալեցոյց վէմ մի ի դուռն գերեզմանին: 47 Իսկ Մարիամ Մագդաղենացի եւ Մարիամ Յակովբայ եւ Յովսեայ տեսին զտեղին ուր եդաւ: ԳԼ. ԺԶ. 1 Եւ իբրեւ անց շաբաթն. Մարիամ Մագդաղենացի եւ Մարիամ Յակովբայ եւ Սողովմէ չոգան պատրաստեցին խունկս. զի եկեսցեն օծցեն զնա:

Մատթ. ԻԷ 57 – 66  (Mt 27:57-66)

57 Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ. եկն այր մի մեծատուն յԱրիմաթեայ որում անուն էր Յովսէփ. որ եւ աշակերտեցաւ իսկ Յիսուսի: 58 Սա մատուցեալ առ Պիղատոս` խնդրեաց զմարմինն Յիսուսի. յայնժամ Պիղատոս հրամայեաց տալ զմարմինն: 59 Եւ առեալ զմարմինն Յովսէփ` պատեաց սուրբ կտաւովք. 60 Եւ եդ ի նոր գերեզմանի զոր փորեաց ի վիմի. եւ թաւալեցուցեալ կափարիչ դրան գերեզմանին վէմ մի մեծ` գնաց: 61 Անդ էր Մարիամ Մագդաղենացի եւ մեւս Մարիամն. նստէին հանդէպ գերեզմանին:62 Եւ ի վաղիւ անդր որ է յետ ուրբաթուն. ժողովեցան քահանայապետքն եւ փարիսեցիքն առ Պիղատոս. 63 Եւ ասեն. Տէր. յիշեցաք զի մոլորեցուցիչն այն ասէր մինչ կենդանին էր. թէ Յետ երից աւուրց յառնեմ. 64 Արդ հրամայեա զգուշանալ գերեզմանին մինչեւ ցերիս աւուրս. գուցէ եկեալ աշակերտքն գիշերի` գողանայցեն զնա. եւ ասիցեն ժողովրդեանն թէ Յարեաւ ի մեռելոց. եւ լինիցի յետին մոլորութիւնն չար քան զառաջինն: 65 Ասէ ցնոսա Պիղատոս. Ունիք զզօրականն. երթայք. զգուշացարուք որպէս եւ գիտէք: 66 Եւ նոքա երթեալ զգուշացան գերեզմանին. եւ կնքեցին զվէմն հանդերձ զօրականօքն:

Յովհ. ԺԹ 16-22  (Jn 19:16-22)

16 Յայնժամ ետ զնա ի ձեռս նոցա. զի ի խաչ ելանիցէ: 17 Եւ նոքա առեալ տանէին զնա. եւ բարձեալ էր ինքնին զխաչափայտն. եւ ելանէր ի տեղին որ անուանեալ էր Գագաթան. եւ կոչէր Եբրայեցերէն Գողգոթա. 18 Ուր եւ ի խաչն իսկ հանին զնա. եւ ընդ նմա երկուս եւս այլս աստի եւ անտի. եւ ի միջի զՅիսուս: 19 Գրեաց եւ տախտակ մի Պիղատոս. եւ եդ ի վերայ խաչին. եւ էր գրեալ. ՅԻՍՈՒՍ ՆԱԶՈՎՐԵՑԻ. ԹԱԳԱՒՈՐ ՀՐԷԻՑ: 20 Զայն տախտակ ընթերցան բազումք ի Հրէից. զի մօտ էր ի քաղաք անդր տեղին ուր խաչեցաւն Յիսուս. եւ էր գրեալ Եբրայեցերէն. Դաղմատերէն եւ Յունարէն: 21 Ասեն ցՊիղատոս քահանայապետքն Հրէից. Մի´ գրեր Թագաւոր Հրէից. այլ թէ Նա ասաց. Թագաւոր եմ Հրէից: 22 Պատասխանի ետ Պիղատոս. Զոր ինչ գրեցի` գրեցի:

Գործք Ա 15-26  (Act 1:15-26)

 15 Եւ յաւուրսն յայնոսիկ յարուցեալ Պետրոս ի մէջ եղբարցն` ասէ. (եւ էր անդ բազմութիւն անուանց իբրեւ հարեւր եւ քսանից.) 16 Արք եղբարք. պարտ էր կատարել գրոյն. զոր յառաջագոյն ասաց Հոգին Սուրբ ի բերանոյ Դաւթի վասն Յուդայի. որ եղեւ առաջնորդ ունելեացն Յիսուսի. 17 Զի ի թիւս մեր էր ընդ մեզ. եւ հասեալ էր նմա վիճակ պաշտամանս այսորիկ: 18 Սա ստացաւ գեղ ի վարձուց անիրաւութեան. եւ ուռուցեալ հերձաւ ընդ մէջ եւ հեղաւ ամենայն փոր նորա: 19 Եւ յայտնի եղեւ ամենեցուն որ բնակեալ են յԵրուսաղէմ մինչեւ կոչել գեղջն այնմիկ բարբառովն իւրեանց Ակեղդամա. այսինքն է` Գեղ արեան: 20 Զի գրեալ է ի գիրս Սաղմոսաց. Եղիցի բնակութիւն նորա աւերակ. եւ մի` ոք իցէ որ բնակիցէ ի նմա. եւ. Զկարգ նորա առցէ այլ: 21 Արդ պարտ է յարանցս յայսցանէ եկելոցս ընդ մեզ յամենայն ժամանակի յորում մուտ եւ ել առ մեզ Տէր Յիսուս. 22 Սկսեալ ի մկրտութենէն Յովհաննու մինչեւ յօրն յորում վերացաւ ի մէնջ. վկայ յարութեան նորա ընդ մեզ լինել միում ի սոցանէ: 23 Եւ կացուցին երկուս. զՅովսէփ որում Բարսաբայն կոչէին. որ անուանեցաւն Յուստոս. եւ զՄատաթիա: 24 Եւ կացեալ յաղօթս ասեն. Դու. Տէր. սրտագէտ ամենայնի. յայտնեա զմի ոք զոր ընտրեցեր ի սոցանէ յերկոցունց. 25 Առնուլ զվիճակ պաշտամանս այսորիկ եւ զառաքելութեան. յորմէ անկաւ Յուդաս գնալ ի տեղի իւր: 26 Եւ ետուն վիճակս նոցա. եւ ելանէր վիճակն Մատաթեայ. եւ համարեցաւ ընդ մետասան առաքեալսն:

Մարկ. ԺԶ 2-8  (Mk 16:2-8)

 2 Եւ ընդ առաւօտս միաշաբաթուն գան ի գերեզմանն ընդ արեւագալն: 3 Եւ ասէին ցմիմեանս. Ո՞վ թաւալեցուսցէ մեզ զվէմն ի դրաց գերեզմանին . 4 (Եւ հայեցեալ տեսին զի թաւալեցուցեալ էր զվէմն ի գերեզմանէն.) քանզի էր մեծ յոյժ: 5 Եւ մտեալ ի ներքս ի գերեզմանն` տեսին երիտասարդ մի զի նստէր ընդ աջմէ կողմանէ` զգեցեալ պատմուճան սպիտակ. եւ զարհուրեցան: 6 Եւ նա ասէ ցնոսա. Մի´ երկնչիք. զՅիսուս խնդրէք զՆազովրեցի զխաչելեալն. յարեաւ. չէ աստ. ահաւադիկ տեղին ուր եդին զնա: 7 Այլ երթայք. ասացէք ցաշակերտս նորա եւ ցՊետրոս. եթէ ահա յառաջագոյն երթայ քան զձեզ ի Գալիլեա. անդ տեսանիցէք զնա. որպէս ասացն ձեզ: 8 Եւ իբրեւ լուան. ելին եւ փախեան ի գերեզմանէն. քանզի զահի հարեալ էին. եւ ոչ ումեք ինչ ասացին. զի երկնչէին:

Գործք Ա 1-8  (Act 1:1-8)

 1 ԶԲԱՆՆ առաջին զոր արարի վասն ամենայնի. ո` Թէոփիլէ. զոր սկսաւ Յիսուս առնել եւ ուսուցանել. 2 Մինչեւ յօրն պատուիրելոյ առաքելոցն ի ձեռն Հոգւոյն Սրբոյ` զորս ընտրեացն. եւ վերացաւ. 3 Որոց յանդիման կացոյց զինքն կենդանի յետ չարչարանացն իւրոց ի բազում արուեստս յաւուրս քառասուն երեւել նոցա. եւ ասել վասն արքայութեանն աստուծոյ: 4 Եւ ի հաղորդել ընդ նոսա հացիւ` պատուէր տայր նոցա յԵրուսաղեմէ մի` մեկնել. այլ սպասել աւետեացն Հօր զոր լուարուքն յինէն: 5 Զի Յովհաննէս մկրտեաց ի ջուր. այլ դուք մկրտիցիք ի Հոգին Սուրբ. ոչ յետ բազում ինչ աւուրցս այսոցիկ: 6 Եւ նոքա մատուցեալ հարցանէին զնա եւ ասէին. Տէր. եթէ ի ժամանակի աստ յայսմիկ հասուցանելոց իցես զարքայութիւն Իսրայելի: 7 Ասէ ցնոսա. Ոչ է ձեզ գիտել զժամս եւ զժամանակս. զոր Հայր եդ յիւրում իշխանութեան. 8 Այլ առջիք զօրութիւն ի հասանել Հոգւոյն Սրբոյ ի վերայ ձեր. եւ եղիջիք ինձ վկայք յԵրուսաղէմ եւ յամենայն Հրէաստանի եւ ի Սամարիա եւ մինչեւ ի ծագս երկրի:

Ղուկ. ԻԴ 13-35  (Lk 24:13-35)

 13 Եւ ահա երկուք ի նոցանէ երթային ի նմին աւուր ի գեղ մի որ հեռի էր յԵրուսաղեմէ հարեւր եւ վաթսուն` ասպարիսաւ. եւ էր անուն նորա Եմմաւուս: 14 Եւ նոքա խօսէին ընդ միմեանս վասն ամենայն անցիցն անցելոց: 15 Եւ եղեւ ընդ խօսելն նոցա եւ ընդ վիճել. եւ ինքն իսկ Յիսուս մերձեցաւ եւ երթայր ընդ նոսա: 16 Եւ նոցա աչք կալեալ էին առ ի չճանաչելոյ զնա: 17 Եւ ասէ ցնոսա. Զի՞նչ են բանքդ վասն որոյ վիճիքդ ընդ միմեանս մինչդեռ գնայքդ. եւ տրտմեալ էք: 18 Պատասխանի ետ մի ոմն ի նոցանէ որում անուն էր Կղէովպաս. եւ ասէ ցնա. Դո՞ւ միայն կաս յԵրուսաղէմ. որ ոչ գիտացեր զինչ գործեցաւ ի նմա յաւուրսս յայսոսիկ: 19 Եւ ասէ ցնոսա. Զի՞նչ. եւ նոքա ասեն. ԶՅիսուսէ Նազովրեցւոյ. որ եղեւ այր մարգարէ հզօր արդեամբք եւ բանիւք առաջի Աստուծոյ եւ ամենայն ժողովրդեանն: 20 Ո´րպէս մատնեցին զնա քահանայապետքն եւ իշխանքն մեր ի դատաստան մահու եւ հանին զնա ի խաչ: 21 Մեք ակն ունէաք թէ նա իցէ որ փրկելոցն էր զԻսրայէլ. այլ եւ հանդերձ այսու ամենայնիւ այս երրորդ օր է յորմէ հետէ այն գործեցաւ. 22 Այլ եւ կանայք ոմանք ի մէնջ զարմացուցին զմեզ. որք կանխեալ ընդ առաւօտն չոգան ի գերեզմանն. 23 Եւ ոչ գտին զմարմին նորա. եկին եւ ասեն թէ եւ տեսիլ եւս հրեշտակաց տեսին. որք ասէին զնմանէ թէ կենդանի է: 24 Եւ գնացին ոմանք ի մէնջ ի գերեզմանն. եւ գտին նոյնպէս որպէս եւ կանայքն ասացին. բայց զնա ոչ տեսին: 25 Եւ նա ասէ ցնոսա. Ո´վ անմիտք եւ հեղգասիրտք ի հաւատալ ամենայնի զոր խօսեցան մարգարէքն. 26 Ո՞չ զնոյնս պարտ էր չարչարել Քրիստոսի. եւ մտանել ի փառս իւր: 27 Եւ սկսեալ ի Մովսիսէ եւ յամենայն մարգարէիցն` մեկնէր նոցա որ ինչ յամենայն գիրս գրեալ էր զնմանէ: 28 Իբրեւ մերձեցան ի գեղն յոր երթային. եւ նա պատճառէր հեռագոյն եւս ուրեք երթալ: 29 Եւ բռնադատեցին զնա եւ ասեն. Առ մեզ ագիր. զի ընդ երեկս է եւ տարաժամեալ է օրս. եւ եմուտ ագանել անդ ընդ նոսա: 30 Եւ եղեւ ի բազմելն նորա ընդ նոսա. առեալ զհացն` օրհնեաց. եբեկ եւ ետ նոցա: 31 Եւ նոցա բացան աչք եւ ծանեան զնա. եւ նա եղեւ ի նոցանէ աներեւոյթ: 32 Եւ ասեն ցմիմեանս. Ո՞չ իսկ եւ սիրտք մեր ճմլէին ի մեզ մինչ խօսէրն ընդ մեզ զճանապարհայն. եւ ո´րպէս բանայր մեզ զգիրս. 33 Եւ յարուցեալ նոյնժամայն` դարձան յԵրուսաղէմ. եւ գտին ժողովեալ զմետասանսն եւ զորս ընդ նոսայն էին. 34 Եւ ասեն թէ Արդարեւ յարեաւ Տէր եւ երեւեցաւ Սիմովնի: 35 Եւ նոքա պատմեցին զայն որ զճանապարհայնն. եւ թէ զիա´րդ ետ ծանօթս նոցա ի բեկանել հացին:

Յովհ. Ի 1-8  (Jn 20:1-8)

 1 Եւ ի միաշաբաթւոջն Մարիամ Մագդաղենացի գայ առաւօտուն ընդ արշալոյսն ի գերեզման անդր. եւ տեսանէ զվէմն բարձեալ ի դրաց գերեզմանին`: 2 Ապա ընթանայ եւ գայ առ Սիմովն Պետրոս եւ առ մեւս աշակերտն զոր սիրէր Յիսուս. եւ ասէ ցնոսա. Բարձին զՏէր ի գերեզմանէ անտի. եւ ոչ գիտեմք ուր եդին զնա: 3 Ել Պետրոս եւ մեւս աշակերտն եւ գային ի գերեզմանն: 4 Ընթանային երկոքին ի միասին. եւ մեւս աշակերտն յառաջեաց ընթացաւ վաղագոյն քան զՊետրոս եւ եկն նախ ի գերեզմանն: 5 Եւ խոնարհեալ տեսանէ զի կային անդ կտաւքն. բայց ի ներքս ոչ եմուտ: 6 Եկն եւ Սիմովն Պետրոս որ գայրն զկնի նորա. եւ եմուտ ի գերեզմանն. եւ տեսանէ զկտաւսն զի կային անդ. 7 Եւ վարշամակն որ էր ի գլուխ նորա. ոչ ընդ այլ կտաւսն կայր. այլ ուրոյն ծալեալ ի մի կողմն: 8 Յայնժամ եմուտ եւ մեւս աշակերտն. որ եկեալն էր յառաջագոյն ի գերեզմանն. ետես եւ հաւատաց.

Յովհ. Ե 24-30  (Jn 5:24-30)

24 Ամէն ամէն ասեմ ձեզ. զի Որ զբանն իմ լսէ եւ հաւատայ այնմ որ առաքեացն զիս` ընդունի զկեանսն յաւիտենականս. եւ ի դատաստան ոչ մտանէ. այլ փոխեցաւ ի մահուանէ ի կեանս: 25 Ամէն ամէն ասեմ ձեզ. զի այ ժամանակ եւ արդէն իսկ է. յորժամ մեռեալք լսիցեն ձայնի Որդոյն Աստուծոյ. եւ որք լսիցենն` կեցցեն: 26 Զի որպէս Հայր ունի կեանս յանձին իւրում. նոյնպէս ետ եւ Որդւոյ ունել կեանս յանձին իւրում: 27 Եւ իշխանութիւն ետ նմա դատաստան առնել. եւ զի Որդի մարդոյ է: 28 Ընդ այն զի՞ զարմանայք. զի եկեսցէ ժամանակ յորում ամենեքին որ ի գերեզմանս կայցեն` լուիցեն ձայնի նորա. 29 Եւ եկեսցեն արտաքս. որոց զբարիս գործեալ իցէ` ի յարութիւն կենաց. եւ որոց զչար արարեալ` ի յարութիւն դատաստանաց: 30 Ոչ կարեմ ես յանձնէ առնել եւ ոչ ինչ. այլ որպէս լսեմ. դատիմ. եւ դատաստանն իմ արդար է. զի ոչ խնդրեմ զկամս իմ. այլ զկամս այնորիկ որ առաքեացն զիս:

Յովհ. ԺԹ 31-37  (Jn 19:31-37)

31 Իսկ Հրէայքն. քանզի ուրբաթ էր. զի մի´ անդէն ի խաչին ագանիցին մարմինքն մինչեւ ցշաբաթն. (զի էր օր մեծ շաբաթուն այնորիկ.) աղաչեցին զՊիղատոս զի խորտակեսցեն զբարձս նոցա եւ բարձցին: 32 Եկին զինուորքն եւ զառաջնոյն խորտակեցին զբարձս. նոյնպէս եւ զմիւսոյն որ ընդ նմա ի խաչն ելեալ էր: 33 Բայց իբրեւ եկին առ Յիսուս. եւ տեսին զի այն ինչ մեռեալ էր. ոչ խորտակեցին զբարձս նորա. 34 Այլ մի ոմն ի զինուորացն տիգաւ խոցեաց զկողս նորա. եւ վաղվաղակի ել արիւն եւ ջուր: 35 Եւ որ ետեսն` վկայեաց. եւ ճշմարիտ է վկայութիւն նորա. եւ նա գիտէ թէ ճշմարիտ ասէ. զի եւ դուք հաւատասջիք: 36 Այս եղեւ զի լցցի գիրն եթէ Ոսկր նորա մի´ փշրեսցի: 37 Եւ դարձեալ մեւս գիր ասէ եթէ Հայեսցին ի նա յոր խոցեցինն:

Յովհ. Ի 19-25  (Jn 20:19-25)

 19 Եւ էր երեկոյ ի միաշաբաթւոջ աւուրն. եւ դրօք փակելովք ուր էին աշակերտքն ժողովեալ վասն ահին Հրէից. եկն Յիսուս եւ եկաց ի միջի նոցա. եւ ասէ ցնոսա. Ողջոյն ընդ ձեզ: 20 Իբրեւ զայս ասաց. եցոյց նոցա զձեռս եւ զկողսն իւր. եւ խնդացին աշակերտքն իբրեւ տեսին զՏէր: 21 Ասէ ցնոսա դարձեալ. Ողջոյն ընդ ձեզ. որպէս առաքեաց զիս Հայր իմ. եւ ես առաքեմ զձեզ: 22 Եւ զայս իբրեւ ասաց. փչեաց ի նոսա եւ ասէ. Առէք Հոգի Սուրբ. 23 Եթէ ումեք թողուցուք զմեղս. թողեալ լիցի նոցա. եթէ զուրուք ունիցիք. կալեալ լիցի: 24 Իսկ Թովմաս. մի յերկոտասանիցն. անուանեալն Երկուորեակ. ոչ էր ընդ նոսա յորժամ եկն Յիսուս: 25 Ասէին ցնա այլ աշակերտքն. եթէ Տեսաք զՏէր. եւ նա ասէ ցնոսա. Եթէ ոչ տեսից ի ձեռս նորա զնշան բեւեռացն. եւ արկից զմատունս իմ ի տեղիս բեւեռացն. եւ մխեցից զձեռս իմ ի կողս նորա. ոչ հաւատամ:

Յովհ. ԺԱ 1-46  (Jn 11:1-46)

 1 Եւ էր ոմն հիւանդ Ղազարոս ի Բեթանեայ. ի գեղջէ Մարեմայ եւ Մարթայի քեռ նորա: 2 Այս այն Մարիամ էր որ օծ զՏէրն իւղով. եւ ջնջեաց զոտս նորա հերով իւրով. որոյ եղբայրն Ղազարոս հիւանդ էր: 3 Առաքեցին առ նա քորքն նորա եւ ասեն. Տէր. ահաւասիկ զոր դուն սիրէիր՝ հիւանդացեալ է: 4 Իբրեւ լուաւ Յիսուս. ասէ. Այն հիւանդութիւն չէ ի մահ. այլ վասն փառացն Աստուծոյ. զի փառաւոր լիցի Որդի Աստուծոյ այնուիկ: 5 Եւ սիրէր Յիսուս զՄարթա եւ զքոյր նորա զՄարիամ եւ զՂազար: 6 Իբրեւ լուաւ թէ հիւանդացեալ է. զտեղի կալաւ անդէն ուր էրն աւուրս երկուս: 7 Ապա յետ այնորիկ ասէ ցնոսա. Եկայք երթիցուք միւսանգամ ի Հրէաստան: 8 Ասէն ցնա աշակերտքն. Ռաբբի. այժմ եւս խնդրէին զքեզ Հրեայքն քարկոծ առնել. եւ դարձեա՞լ երթաս անդրէն: 9 Պատասխանի ետ Յիսուս. Ո՞չ երկոտասան ժամ է աւուր. եթէ ոք գնայ ի տուընջեան. ոչ գայթակղի. զի զլոյս աշխարհիս այսորիկ տեսանէ. 10 Ապա թէ ոք գնայ գիշերի. գայթակղի. զի լոյս ոչ գոյ ընդ նմա: 11 Զայս իբրեւ ասաց. յետ այսորիկ ասէ ցնոսա. Ղազարոս բարեկամ մեր ննջեաց. այլ երթամ զի զարթուցից զնա: 12 Ասեն ցնա աշակերտքն. Տէր. եթէ ննջեաց. ապա ապրի: 13 Այլ Յիսուս վասն մահուն նորա ասէր. նոցա այսպէս թուեցաւ թէ վասն ննջելոյ քնոյն ասէր: 14 Յայնժամ ասէ ցնոսա Յիսուս յայտնապէս. Ղազարոս մեռաւ. 15 Եւ ես ուրախ եմ վասն ձեր. զի դուք հաւատասջիք ինձ. զի ես չէի անդ. բայց արդ եկայք երթիցուք առ նա: 16 Ասէ Թովմաս. անուանեալն Երկուորեակ. ցաշակերտակիցսն. Օն. եկայք եւ մեք զի ընդ նմա մեռցուք: 17 Եկն Յիսուս. եգիտ զնա չորեքօրեայ ի գերեզմանի: 18 Եւ էր Բեթանիա մերձ յԵրուսաղէմ իբրեւ ասպարիսօք հնգետասան: 19 Բազումք ի Հրէից անտի եկեալ էին առ Մարթա եւ Մարիամ. զի մխիթարեսցեն զնոսա վան եղբօրն: 20 Մարթա իբրեւ լուաւ թէ Յիսուս գայ. ընդ առաջ գնաց նորա. բայց Մարիամ նստէր անդէն ի տան: 21 Ասէ Մարթա ցՅիսուս. Տէր. եթէ աստ լեալ էիր. եղբայրն իմ չէր մեռեալ. 22 Այլ եւ արդ գիտեմ եթէ զոր ինչ խնդրեսցես յԱստուծոյ՝ տացէ քեզ Աստուած: 23 Ասէ ցնա Յիսուս. Յարիցէ եղբայրն քո: 24 Ասէ ցնա Մարթա. Գիտեմ զի յարիցէ ի յարութեան՝ յաւուրն յետնում: 25 Ասէ ցնա Յիսուս. Ես իսկ եմ յարութիւն եւ կեանք. որ հաւատայ յիս. թէպէտ եւ մեռանի. կեցցէ. 26 Եւ ամենայն որ կենդանի է եւ հաւատայ յիս՝ մի՛ մեռցի ի յաւիտեան. հաւատա՞ս այսմիկ: 27 Ասէ ցնա. Այո. Տէր. ես հաւատացի եթէ դու ես Քրիստոսն. Որդի Աստուծոյ. որ յաշխարհ գալոց էիր: 28 Եւ զայս իբրեւ ասաց. գնաց եւ կոչեաց զՄարիամ. զքոյր իւր. լռելեայն եւ ասէ. Վարդապետն եկեալ է եւ կոչէ զքեզ: 29 Նա իբրեւ լուաւ. յարեաւ վաղվաղակի եւ եկն առ նա: 30 Չեւ եւս էր եկեալ Յիսուս ի գեղն. այլ էր անդէն ի տեղւոջն ուր ընդ առաջ եղեւ նմա Մարթա: 31 Իսկ Հրեայքն որ էին ընդ նմա ի տան անդ եւ մխիթարէին զնա. իբրեւ տեսին զՄարիամ թէ յարեաւ վաղվաղակի եւ գնաց. գնացին եւ նոքա զհետ նորա. համարէին՝ թէ ի գերեզմանն երթայ զի լացցէ անդ: 32 Իսկ Մարիամ իբրեւ եկն ուր էրն Յիսուս եւ ետես զնա. անկաւ առ ոտս նորա եւ ասէ. Տէր. եթէ աստ էիր դիպեալ. ոչ էր մեռեալ եղբայրն իմ: 33 Յիսուս իբրեւ ետես զնա զի լայր. եւ որ ընդ նմայն էին Հրեայքն՝ լային. խռովեցաւ յոգի իւր իբրեւ զայրացեալ. 34 Եւ ասէ. Ո՞ւր եդիք զնա. ասեն ցնա. Տէր. եկ եւ տես: 35 Եւ արտասուեաց Յիսուս: 36 Ասէին Հրեայքն. Տեսէք. որչափ սիրէր զնա: 37 Կէսքն ի նոցանէ ասէին. Ո՞չ կարէր սա. որ եբաց զաչս կուրին. առնել զի եւ սա մի՛ մեռցի: 38 Յիսուս դարձեալ զայրացեալ ընդ միտս իւր. գայ ի գերեզմանն. եւ էր այր մի. եւ վէմ մի եդեալ ի վերայ նորա: 39 Եւ ասէ Յիսուս. Ի բաց արարէք զվէմդ: Ասէ ցնա Մարթա. քոյր մեռելոյն. Տէր. արդ հոտեալ իցէ. քանզի չորեքօրեայ է: 40 Ասէ ցնա Յիսուս. Ո՞չ ասացի քեզ. եթէ հաւատասցես տեսցես զփառսն Աստուծոյ: 41 Եւ իբրեւ ի վեր առին զվէմն. Յիսուս ամբարձ զաչս իւր ի վեր եւ ասէ. Հայր. գոհանամ զքէն զի լուար ինձ: 42 Եւ ես գիտէի զի յամենայն ժամ լսես ինձ. այլ վասն ժողովրդեանս որ շուրջ կան՝ առնեմ. զի հաւատասցեն թէ դու առաքեցեր զիս: 43 Զայս իբրեւ ասաց. ի ձայն մեծ աղաղակեաց եւ ասէ. Ղազարէ. արի եկ արտաքս: 44 Եւ ել մեռեալն ոտիւք կապելովք եւ ձեռօքն երիզապնդօք եւ երեսօքն վարշամակապատօք. եւ ասէ զնոսա Յիսուս. Լուծէք զդա եւ թողէք երթալ: 45 Բազումք ի Հրէիցն որ եկեալ էին առ Մարեմանս. իբրեւ տեսին զոր արարն՝ հաւատացին ի նա: 46 Եւ ոմանք ի նոցանէ գնացին առ փարիսեցիսն. պատմեցին նոցա զոր արարն Յիսուս: